Meillä on juridiikassa monialaista osaamista.

Nuoli alas

Palvelumme

Alfassa on laajat, syvälliset ja ajantasaiset tiedot niiltä aloilta, jotka luemme asianajajiemme erikoisosaamiseen. Toimistomme fokus on sellaisten toimeksiantojen hoitamisessa, joiden substanssin hallitsemme hyvin. 

Oikeudenkäynnit | Sopimukset | Yritysjuridiikka ja yrityskaupat | IPR ja teknologia | Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen | Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat | Perintö ja perhe | Työsuhde ja virkasuhde | Hallintoasiat

 

Oikeudenkäynnit

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Tiina Koskinen-Tammi I Ilkka Miettinen | Leena Laurila

Oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn menestyksekäs hoitaminen on taitolaji, joka edellyttää paljon työtä ja asiakokonaisuuksien hallintaa. Parhaimman tuloksen saamme yhteistyöllä ja hyvällä valmistautumisella. Hallitsemme oikeudenkäyntimenettelyn kulkua ohjaavat säännöt ja esitämme asiasi tuomioistuimessa selkeästi ja hyvin jäsennettynä.

Usein riidan sopiminen on sekä kantajalle että vastaajalle täysimittaista oikeudenkäyntimenettelyä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto. Käymme vastapuolen kanssa sovintoneuvotteluja etusi mukaisesti aina, kun se on mahdollista. 

Hoidamme laaja-alaisesti erilaisia riitoja eri oikeusasteissa ja välimiesmenettelyissä ympäri Suomen. Erityisosaamistamme ovat liike-elämän sopimussuhteisiin liittyvät riidat, teknologia ja patentit, immateriaalioikeuksiin ja sopimattomaan markkinointiin liittyvät riidat markkinaoikeudessa, erilaiset velkomus- ja vahingonkorvauskanteet, työriidat sekä yhtiö- ja yhteisöoikeudelliset riidat. Rikosasioissa avustamme yleensä asianomistajaa ja esitämme tarvittaessa vaatimuksesi rikoksentekijää kohtaan. Perhe- ja perintöasioissa tyypillinen oikeudenkäynti on perinnönjaon tai osituksen moittiminen käräjäoikeudessa.

Asunto- ja kiinteistökauppariitoja hoitaa toimistossamme oma tiimi, jonka kosteus- ja homevaurioituneita taloja ja asuntoja koskeva osaaminen on laajaa. Pelkästään vuonna 2017 kymmenen hoitamistamme kiinteistö- ja asuntokauppariidoista päättyi joko sovinnolla tai oikeudenkäynnissä kaupan purkuun.


Sopimukset

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen

Sopimus on tärkein asiakirja, jolla yritykset ja yksityishenkilöt voivat vaikuttaa keskinäisten oikeussuhteidensa järjestämiseen. Laadimme tarvitsemasi sopimukset ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia sinun näkökulmastasi. Varmistamme, että sopimukseen sisällytetään kaikki merkitykselliset asiat ja kerromme sinulle selvästi havaitsemistamme riskeistä. Riskienhallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeilla tai määrittelemällä sopimusehdoissa sopijapuolen korvausvastuulle rahamääräinen katto.

Olemme laatineet toimeksiantajillemme paljon mm. agenttisopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia, lisenssisopimuksia, yhteistoimintasopimuksia sekä kansainvälisiä toimitussopimuksia. Hallitsemme kaupankäyntiä ja tuotevastuuta sääntelevän normiston sekä rahoitukseen ja vakuusjärjestelyihin liittyvän sopimusjuridiikan. Teemme sopimuksia myös yritysten ja niiden johtohenkilöiden välille. Laadimme erilaisia vakioehtoja kuten yleisiä ehtoja, myynti- ja ostoehtoja sekä internetpalvelujen käyttöehtoja. Hyvät yleiset ehdot ja sopimuspohjat helpottavat yrityksesi toimintaa ja ehkäisevät riitojen syntymistä.

Suuremmissa sopimuskokonaisuuksissa asianajajan käyttäminen sopimusten laatimisvaiheessa on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin vältettävissä olleiden sopimusriitojen käsittely myöhemmin tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Myös yksityiselämässä sopimusjuristin konsultointi kannattaa, kun olet tekemässä merkittäviä ratkaisuja varallisuutesi suhteen. Kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa vastuukysymysten ratkaisu on sitä helpompaa, mitä huolellisemmin kauppakirjan ehdot asunnon kunnosta ja tehdyistä tarkastuksista on laadittu ja riskit ymmärretty jo kaupantekovaiheessa.


Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen 

Alfassa on pitkä kokemus yrityskaupoista ja yritystoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Asianajajamme ovat toimineet 1990-luvulta lähtien neuvonantajina eri suuruusluokan transaktioissa avustaen sekä yritysten myyjiä että ostajia. Suosimme yrityskauppaprosessienkin läpiviennissä suoraviivaisia toimintatapoja.

Avustamme asiakkaitamme mm. yhtiöiden perustamisissa, osakassopimusten laadinnassa, fuusioissa ja jakautumisissa sekä erilaisissa osakeyhtiön hallintoa, päätöksenteon menettelymuotoja ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Tunnemme myös muita yhtiömuotoja sääntelevät erityislait ja uuden säätiölain.

Osakeyhtiö voi nykyisen lainsäädännön puitteissa organisoida toimintansa yhtiöjärjestyksessään melko vapaasti, mutta yhtiön tulee kuitenkin huomioida osakeyhtiölaista johtuvat pakottavat vaatimukset, jotka koskevat mm. velkojien suojaa ja vähemmistöosakkeenomistajien asemaa. Konsultoimme kaikissa yrityksen hallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Nykyisessä oikeudellisessa toimintaympäristössä useat lait edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta suhteessa asiakkaisiinsa, työntekijöihinsä ja yhteiskuntaan laajemminkin. Avustamme asiakkaitamme myös näissä kysymyksissä, oli kyse sitten tietosuojasta (GDPR) taikka yrityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. 


IPR ja teknologia

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen 

Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet (Intellectual Property Rights eli "IPR") ovat keskeisessä roolissa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Menestyvien brändien ja tuotteiden rakentaminen edellyttää, että yrityksessä ymmärretään oman tietotaidon ja henkisen pääoman arvo ja että niiden suojaamiseksi tarvittavat toimet suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti.

Laadimme asiakkaillemme mm. teknologiayhteistyösopimuksia, lisenssisopimuksia, salassapitosopimuksia, valmistuttamissopimuksia, konsulttisopimuksia ja ohjelmistosopimuksia, joissa IPR-kysymykset ovat merkittävässä osassa.

Meillä on pitkä kokemus immateriaalioikeuksiin liittyvien konfliktien hoidosta. Hoidamme mm. patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, mallioikeuteen, tavaramerkkeihin ja toiminimiin liittyviä loukkaus- ja mitätöintioikeudenkäyntejä markkinaoikeudessa. Avustamme asiakkaitamme myös kielto- ja vahingonkorvausoikeudenkäynneissä koskien harhaanjohtavaa markkinointia, kilpailijan halventamista tai muunlaista sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Hallitsemme myös yrityssalaisuuksien suojaa koskevan rikosoikeudellisen puolen.


Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen

Asiantuntijamme
Ilkka Miettinen I Heikki Taulaniemi I Leena Laurila I Niko Värttiö

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Hoidamme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kiinteistöjen omistusjärjestelyistä urakkariitoihin. Laadimme kiinteistöjen kauppakirjoja ja lahjakirjoja sekä maanvuokrasopimuksia. Maapohjan omistajanvaihdoksia toteutetaan luovutustoimien lisäksi paljon myös perinnönjaoissa.

Avustamme asiakkaitamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Jos maanmittaustoimiston kiinteistötoimituksessa tekemä päätös on kielteinen, avustamme päätöksestä valittamisessa maaoikeuteen.

Hallitsemme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät hallinnolliset lupa-asiat. Avustamme asiakkaidemme valittaessa hallinto-oikeuteen kaavoitusratkaisuista, heille kielteisistä rakennusluvista tai muista rakennusvalvontaviranomaisten päätöksistä. Maaseutukiinteistöjen käyttö ja jalostaminen, metsät, ympäristöoikeudelliset kysymykset sekä maa-ainesten ottamista koskevat luvat ovat erityisosaamistamme. Toimimme asiakkaidemme asiamiehinä myös yksityistielain mukaisissa tietoimituksissa sekä maan pakkolunastamiseen liittyvissä korvausasioissa.

Lisäksi edustamme päämiehiämme urakkasopimuksia koskevissa riidoissa, joissa taloudelliset intressit ovat tyypillisesti merkittäviä sekä yrityksille että yksityisille henkilöille. Hallitsemme mm. YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja niiden soveltamista koskevan oikeuskäytännön. Asiakkainamme on sekä rakennuttajia että urakoitsijoita.


Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Asiantuntijamme
Tiina Koskinen-Tammi I Leena Laurila

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Avustamme asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riitatilanteissa vaatimusten esittämisessä ja niihin vastaamisessa. Asiakkainamme on sekä asunnon ostajia että myyjiä. Valtaosa näistä riidoista liittyy kosteus- ja homevaurioihin, joita on löydetty kaupanteon jälkeen asunnon rakenteista. Kun asunnossa havaitaan vaurio tai virhe, ostajan on ryhdyttävä ripeästi selvittämään virhettä ja reklamoitava virheestä ja vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Kaupan kohteen kunnon tutkituttamisella ja vastuunjaon selvittämisellä ennen kauppaa voi vähentää asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvä riskejä ja ehkäistä mahdollisia erimielisyyksiä. Konsultoimme mielellämme jo ennen kaupantekoa ja avustamme kauppaan liittyvien sopimusasiakirjojen laadinnassa.

Kosteus- ja homevaurioihin voi liittyä myyjän ja ostajan välisen vastuunjaon lisäksi myös muita vastuusuhteita, kuten asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, kiinteistönvälitysliikkeen ja kuntotarkastajan vastuu omasta menettelystään, rakentajan vastuu, vuokranantajan ja vuokralaisen välinen vuokrasuhde tai työnantajan vastuu työntekijän työturvallisuudesta. Avustamme vaatimusten esittämisessä tai niihin vastaamisessa myös näissä tilanteissa.

Teemme yhteistyötä mm. rakennusterveysasiantuntijoiden, rakennustekniikan asiantuntijoiden sekä mikrobiologian ja lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Seuraamme kattavasti aihepiiriin liittyvää ajantasaista oikeuskäytäntöä ja tieteellistä tutkimusta, sisäilmastoalan kehitystä sekä osallistumme alan merkittäviin uudistushankkeisiin. 


Perintö ja perhe

Asiantuntijamme
Heikki Taulaniemi I Niko Värttiö

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta, avioero-osituksista sekä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusapua koskevista kysymyksistä. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.

Laadimme perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia, lahjakirjoja sekä kauppakirjoja. Olemme laatineet viime vuosina paljon myös edunvalvontavaltakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Tunnemme perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadimme asiakkaallemme omaisuusjärjestelyyn liittyvää sopimusta, selvitämme, mikä on verotuksellisesti tarkoituksenmukainen toimintatapa asiakkaan haluamaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Kuolemantapaus tai avioerotilanne johtaa toisinaan konfliktiin, kun kuolinpesän osakkaat tai entiset aviopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen varallisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina kuolinpesissä ja avioeroissa sekä avustamme asiakkaitamme perinnönjakoihin ja omaisuuden osituksiin liittyvissä riidoissa.


Työsuhde ja virkasuhde

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen

Avustamme työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti. Laadimme ja kommentoimme työsopimuksia, salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia sekä tarvittaessa koko työpaikkaa koskevia asiakirjoja, kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia.

Työnantajana on otettava huomioon useita eri lakeja. Neuvomme pulmatilanteissa, oli kyse sitten työsuhteen ehtojen muuttamisesta, työajasta tai vuosilomista, perhevapaista, palkitsemisjärjestelmistä, työturvallisuudesta tai työsuhteen päättämisestä. Erityistä osaamista toimistossamme on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksistä työhönotossa, työn järjestämisessä ja työsuhteen päättämistilanteissa.

Työoikeuteen erikoistuneet asianajajamme tuntevat yhteistoimintamenettelyn ja heillä on pitkä kokemus työsuhteen päättämiseen liittyvistä riidoista. Olemme olleet tuomioistuimissa näissä oikeudenkäynneissä molemmilla puolilla ja toimineet sekä vastaajaksi joutuneiden työnantajayritysten että irtisanottujen työntekijöiden asiamiehinä. Konsultoimme asiakkaitamme myös virkamiesoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja avustamme erimielisyystilanteiden selvittämisessä. 


Hallintoasiat

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Niko Värttiö

Hallintolain mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.  

Hallintolain ohella viranomaisten päätöksiin vaikuttavat useat eri lait, joista erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki kuuluu erikoisosaamisalueisiimme. Voit kääntyä puoleemme muun muassa kaava-asioissa, lupa-asioissa, ympäristöoikeudellisissa ja ympäristönsuojelullisissa kysymyksissä, sekä esimerkiksi pakkolunastusasioissa. Hoidamme laaja-alaisesti julkisen hallinnon valitusasioita sekä hallintoriita-asioita.

Hoidamme lisäksi hallinto-oikeuksissa virkasuhteisiin liittyviä asioita, ja meillä on erityisosaamista myös kirkkolainsäädännöstä.

Tälläkin hetkellä ajamiamme asioita on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.