Meillä on juridiikassa monialaista osaamista.

Nuoli alas

Palvelumme

Alfassa on laajat, syvälliset ja ajantasaiset tiedot niiltä aloilta, jotka luemme asianajajiemme erikoisosaamiseen. Toimistomme fokus on sellaisten toimeksiantojen hoitamisessa, joiden substanssin hallitsemme hyvin. 

Oikeudenkäynnit | Sopimukset | Yritysjuridiikka ja yrityskaupat | IPR ja teknologia | Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen | Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat | Perintö ja perhe | Työsuhde ja virkasuhde | Hallintoasiat

 

Oikeudenkäynnit

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Tiina Koskinen-Tammi I Ilkka Miettinen | Leena Laurila

Oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn menestyksekäs hoitaminen on taitolaji, joka edellyttää paljon työtä ja asiakokonaisuuksien hallintaa. Parhaimman tuloksen saamme yhteistyöllä ja hyvällä valmistautumisella. Hallitsemme oikeudenkäyntimenettelyn kulkua ohjaavat säännöt ja esitämme asiasi tuomioistuimessa selkeästi ja hyvin jäsennettynä.
Lue lisää


Sopimukset

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen

Sopimus on tärkein asiakirja, jolla yritykset ja yksityishenkilöt voivat vaikuttaa keskinäisten oikeussuhteidensa järjestämiseen. Laadimme tarvitsemasi sopimukset ja arvioimme toisten tekemiä sopimusluonnoksia sinun näkökulmastasi. Varmistamme, että sopimukseen sisällytetään kaikki merkitykselliset asiat ja kerromme sinulle selvästi havaitsemistamme riskeistä.
Lue lisää


Yritysjuridiikka ja yrityskaupat

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen 

Alfassa on pitkä kokemus yrityskaupoista ja yritystoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Suosimme yrityskauppaprosessienkin läpiviennissä suoraviivaisia toimintatapoja. Avustamme asiakkaitamme mm. yhtiöiden perustamisissa, osakassopimusten laadinnassa, fuusioissa ja jakautumisissa sekä erilaisissa osakeyhtiön hallintoa, päätöksenteon menettelymuotoja ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä. Tunnemme myös muita yhtiömuotoja sääntelevät erityislait ja uuden säätiölain.
Lue lisää


IPR ja teknologia

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Ilkka Miettinen 

Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet (Intellectual Property Rights eli "IPR") ovat keskeisessä roolissa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Laadimme asiakkaillemme mm. teknologiayhteistyösopimuksia, lisenssisopimuksia, salassapitosopimuksia, valmistuttamissopimuksia, konsulttisopimuksia ja ohjelmistosopimuksia, joissa IPR-kysymykset ovat merkittävässä osassa.
Lue lisää


Kiinteistöt, maankäyttö ja rakentaminen

Asiantuntijamme
Ilkka Miettinen I Heikki Taulaniemi I Leena Laurila I Niko Värttiö

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Hoidamme maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä kiinteistöjen omistusjärjestelyistä urakkariitoihin. Laadimme kiinteistöjen kauppakirjoja ja lahjakirjoja sekä maanvuokrasopimuksia. Maapohjan omistajanvaihdoksia toteutetaan luovutustoimien lisäksi paljon myös perinnönjaoissa. Avustamme asiakkaitamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Jos maanmittaustoimiston kiinteistötoimituksessa tekemä päätös on kielteinen, avustamme päätöksestä valittamisessa maaoikeuteen.
Lue lisää


Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Asiantuntijamme
Tiina Koskinen-Tammi I Leena Laurila

Voit lukea blogiamme aiheesta www.talojuristit.fi.

Avustamme asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä riitatilanteissa vaatimusten esittämisessä ja niihin vastaamisessa. Asiakkainamme on sekä asunnon ostajia että myyjiä. Valtaosa näistä riidoista liittyy kosteus- ja homevaurioihin, joita on löydetty kaupanteon jälkeen asunnon rakenteista. Kun asunnossa havaitaan vaurio tai virhe, ostajan on ryhdyttävä ripeästi selvittämään virhettä ja reklamoitava virheestä ja vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa.
Lue lisää


Perintö ja perhe

Asiantuntijamme
Heikki Taulaniemi I Niko Värttiö

Meillä on usean vuosikymmenen kokemus kuolinpesien selvittämisestä ja jakamisesta, avioero-osituksista sekä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusapua koskevista kysymyksistä. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on tällä oikeudenalalla korostunut merkitys.
Lue lisää


Työsuhde ja virkasuhde

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen | Otto Ropponen

Avustamme työoikeudellisissa kysymyksissä laaja-alaisesti. Laadimme ja kommentoimme työsopimuksia, salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia sekä tarvittaessa koko työpaikkaa koskevia asiakirjoja, kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Työnantajana on otettava huomioon useita eri lakeja. Neuvomme pulmatilanteissa, oli kyse sitten työsuhteen ehtojen muuttamisesta, työajasta tai vuosilomista, perhevapaista, palkitsemisjärjestelmistä, työturvallisuudesta tai työsuhteen päättämisestä.
Lue lisää


Hallintoasiat

Asiantuntijamme
Peter Rasmussen I Niko Värttiö

Hallintolain mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.  

Tälläkin hetkellä ajamiamme asioita on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Lue lisää