Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Päivitä evästeasetukset Tietosuojaseloste | Asianajotoimisto Alfa Oy

Tietosuojaseloste

Nuoli alas

Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Alfa Oy (y-tunnus 2778207-3)
Hämeenkatu 20 A 6.krs, 33200 Tampere
Peter Rasmussen, toimitusjohtaja
puh. (03) 3142 9000
toimisto@alfalaw.com

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Asianajotoimisto Alfa Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä hyvää asianajotapaa. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden ja asianajotoimeksiantojen hoitaminen sekä esteellisyystarkastusten tekeminen. Muiden kuin asiakkaiden osalta tarkoituksena on markkinointi ja asiakashankinta sekä yhteydenottopyyntöihin vastaaminen. Henkilötietojen käsittelyllä pyritään estämään esteellisyystilanteiden syntyminen ja mahdolliset väärinkäytökset.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimukset sekä oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä. Lisäksi oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus. 

  1. Kerättävät tiedot

Rekisteröidyistä voidaan käsitellä kulloisenkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia yksilöinti- ja yhteystietoja. Tällaisia tietoja ovat esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys jota rekisteröity edustaa ja asema yrityksessä. 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään yhteydenottopyyntöjen yhteydessä, markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen kautta.

  1. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa. 

Sivustomme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

  1. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmätoimittajiemme palvelimilla sekä työntekijöiden työasemilla. Paperimuodossa olevia asiakirjoja säilytetään toimistossamme ja toimiston arkistossa.

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tietojen säilyttämisaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan.

Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, kun henkilötietoa ei enää tarvita, ellei lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset tai pakottava lainsäädäntö niin edellyttää. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä luotettaville palveluntarjoajille tai alihankkijoille, kuten tietojärjestelmäpalveluiden tuottajalle. Rekisterinpitäjä varmistaa sopimusvelvoitteilla, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yrityksemme ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta osa ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimista saattaa sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  1. Henkilötietojen suojaaminen ja käsittely

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko, palvelin ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Työntekijöillä ja alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista ja oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista.  Rekisteröidyillä on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asianajosalaisuus voi kuitenkin rajoittaa rekisteröidyn edellä mainittuja oikeuksia tapauskohtaisesti. 

Kun henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. 

Poistamis-, rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka 

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi), jos katsoo rekisterinpitäjän rikkovan tietosuojalainsäädäntöä. 

  1. Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä toimistoomme.